Ansatte
Barnehagen som danningsarena
  ( 11/02/2013 )
  Innhold levert av BarnehageForum , av: John Roald Pettersen
  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Begrepet danning er kommet høyt opp på den pedagogiske dagsorden etter siste endring i barnehageloven
  Last ned Word dokument Last ned word dokument
  Last ned PDF Last ned PDF (god for utskrift)
  Gjennom boka Barnehagen som danningsarena får barnehagemiljøet ny kunnskap og innsikt om hva begrepet kan innebære.

  Danning er ikke noe nytt begrep i pedagogikken. Men i barnehagesammenheng har det, fram til de siste årene, hatt en beskjeden plass. Ved endringene i Barnehageloven i fjor, ble begrepet ”oppdragelse” tatt ut, mens ”danning” ble tatt inn. Og på alle nivåer i barnehagemiljøet er danning blitt et begrep man må forholde seg til.

  Et av fagmiljøene som har hatt oppmerksomheten rettet mot danning gjennom flere år, er Høgskolen i Bergen. Gjennom forskningsprosjektet Barnehagen som danningsarena – Studier av barns meningsskaping, undervisningspraksis og vilkår, har en rekke delprosjekter nærmet seg danning fra svært så ulike vinkler. Prosjektet har gått siden 2009, og et av resultatene er artikkelsamlingen som nå foreligger.

  – Vi tror denne boka kan bidra med kunnskap og innsikt om barnehagens virksomhet. Barnehagen er et rom hvor barn skaper mening, betydninger og identiteter. Vilkårene for danning gis gjennom lover, politiske og pedagogiske rammeverk, og gjennom tenkning som førskolelæreren har med seg fra utdanning og praksis, sier prosjektleder og redaktør for boken, Elin Eriksen Ødegaard.

  Kikkehull

  Forskerne som har deltatt i prosjektet har valgt ulike ”kikkehull” for å se nærmere på hvordan danning kan forstås, og hva som faktisk foregår i barnehagens hverdag. Dermed kan vi lese artikler om så ulike temaer som Barns bruk av leketøy i familielek– et kjønnsperspektiv (Randi Moe og Grete Nordvik), om Barnehagens vegger som danningsarenaer (Åsta Birkeland), om Perler, perlebrett og perling som danningsinnhald (Svein Ole Sataøen) og Puslespel som utgangspunkt for demokratisk dannande praksisar  i barnehagen? (Liv Torunn Grindheim).

  – Noen av kapitlene bidrar med nye begrepsdannelser og nye teoretiske sammenstilinger for studier av barnehagen som danningsarena, andre har sin hovedvekt på å få fram nye beskrivelser og drøftinger. Her løfter vi fram innsikter om sammenhenger mellom ulike måter å gjøre ting på, mellom tradisjon og nåtid, skifter, brudd og små fortellinger som har med barnehagens daglige gjøremål å gjøre. Vi håper boka gjør det mulig å se noe tydeligere hvordan barnehagen som felt utgjør vilkår for danning, og at leserne kan oppdage, eller gjenoppdage, sider ved barnehagen, sier Ødegaard.

  Teleskop på barnehagen

  Da forskergruppen ble etablert i 2007, utarbeidet de en design for å studere barnehagen som danningsarena med det de kaller ”teleskop”. Det vil si et redskap hvor man kan bevege blikket på avstand. De ønsket å danne seg et litt større bilde av hva som faktisk skjer i barnehagen. Hva gjør barn og voksne der? Hvilke rutiner og faglige aktiviteter er dominerende, eventuelt fraværende?

  – Som et ledd i dette samlet vi derfor et kvalitativt observasjonsmateriale gjennom øvingslærerne våre, et materiale på nær 800 observasjoner. Vi var nysgjerrige på om vi kunne finne interessante mønstre og spor som vi kunne forfølge, og i flere av kapitlene i boka kan vi se igjen spor fra dette empiriske materialet, forteller Ødegaard.

  Selv har Elin Eriksen Ødegaard løftet fram begrepet artefakter, som hun mener kan være et relevant tankeredskap for nye innsikter om danning. Artefakter kan være symboler og objekter som språk, leketøy og læremidler, og de vil utgjøre vilkår og premisser for hvordan barn skaper mening og for hva barns meningsskaping danner.

  – Et av hovedpoengene mine i artikkelen er at det er kunstig og uheldig å skape et skille mellom fysiske og materielle artefakter på den ene siden og artefakter som språk, tegn, modeller og representasjoner på den andre, sier Ødegaard.

  I tillegg til Elin Eriksen Ødegaard er dette bidragsyterne i boka: Ida Marie Lyså, Tiri Beresen Schei, Ida M. Knudsen, Randi Moe, Grete Nordvik, Åsta Birkeland, Svein Ole Sataøen, Liv Torunn Grindheim og Anne S.E. Hammer.

  Forskningsprosjektet Barnehagen som danningsarena – Studier av barns meningsskaping, undervisningspraksis og vilkår (2009-2013) er finansiert av Norges Forskningsråd og Høgskolen i Bergen. Programmet Praksisrette FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning sørget for oppstartsmidler i 2007.  Elin Eriksen Ødegaard (red.):
  Barnehagen som danningsarena
  Fagbokforlaget 2012.
  260 sider.